Бюджет 2018г.
Профил на купувача


Базово училище

foto1

Училището е базово към СУ ”Климент Охридски” и подпомага обучението на студентите по специална педагогика - българи и чужденци. Децата са впечатлени и стимулирани от новите си контакти и често изявяват скритите си възможности в часовете, провеждани от стажантите. Студентите разработват и провеждат уроци съвместно с базовите учители.

foto1

ИСТОРИЯ

foto2

Трето помощно училище е открито през 1950г. и се оформя като основно специализирано училище за деца с интелектуална недостатъчност. Началото полага Мариета Миховска в сградата на ул. „Борба”№1 само с една паралелка. През следващите години паралелките нарастват и през 1980г. училището е настанено в преустроената за целта сграда на ул.„Възрожденска”№10, където се намира и в момента.

ПАТРОН НА УЧИЛИЩЕТО

foto3

Едуард Сеген
  (1812-1880)

Френски лекар, психолог и педагог, основоположник на науката специална педагогика. Работи предимно в Америка и е особено критичен спрямо обикновеното обучение, като въвежда така наречените „активни методи“ за развитие на децата със специални потребности. В основата на неговите схващания е позитивното му отношение, вярата му във възможностите за подобряване състоянието на тези деца и акцента върху това, което може детето. Е. Сеген е застъпник на схващането за комплексното взаимодействие между медицинските и педагогическите фактори при въздействие върху децата със специални образователни потребности. Той възприема този холистичен подход вследствие на богатият си научно-теоретичен и практически опит. Като средство за осъществяване на цялостен подход в грижата и обучението на тези деца той препоръчва създаването на специални училища. Според Сеген основната цел на комплексното въздействие върху децата с умствена изостаналост е да се развие техният потенциал така, че да овладеят навици за самообслужване и социална интеграция, като по възможност, се подготвят за обществено полезна дейност. Личността и делото на Едуард Сеген и днес ни вдъхновява с големия си хуманизъм, ентусиазъм и вяра във възможностите за развитие, които дава индивидуалното обучение на децата със специални образователни потребности.

Copyright © 2008,

Valid XHTML 1.1