Бюджет 2018г.
Профил на купувача


Базово училище

foto1

Училището е базово към СУ ”Климент Охридски” и подпомага обучението на студентите по специална педагогика - българи и чужденци. Децата са впечатлени и стимулирани от новите си контакти и често изявяват скритите си възможности в часовете, провеждани от стажантите. Студентите разработват и провеждат уроци съвместно с базовите учители.

foto1

За нас

foto5

Трето помощно училище е специализирано за обучение на деца с умствени затруднения от І до VІІІ клас.
Децата са с различни заболявания, в следствие на което са с трайно нарушена познавателна дейност /с аутизъм, епилепсия, детска церебрална парализа, синдром на Даун, хипофизарен нанизъм, хиперкинетичен синдром и др./. Учениците са разпределени в 8 паралелки, като някои от тях са за деца с множество увреждания.
Класовете са с малко на брой деца (средно по 8), което дава големи възможности за индивидуална работа според потребностите на всяко дете.

Училището предлага

• Логопедична помощ – към училището има кабинет за децата с комуникативни нарушения
• Психолог, който работи с учениците и родителите (изследване, индивидуална и групова терапия, консултации)
• Провеждат се часове по лечебна физкултура за рехабилитация на различни заболявания
• Училището е полуинтернат – разполагаме с две групи за самоподготовка (занималня), в които учениците са обхванати целодневно
• Модул туризъм - спортна дейност на открито, разходки в парка и ориентиране в квартала.
• Танцов състав
• Компютърни, образователни игри в компютърния клуб
• Занимания по рисуване и арттерапия - организиране на изложби в училището и участие в конкурси за детска рисунка.
• Участие на децата в училищните тържества и празници.

Copyright © 2008,

Valid XHTML 1.1